Student Support Information

DOJO KUN

(Hitotsu) Jinkaku kansei ni tsutomuru koto

Seek Perfection of Character

 

(Hitotsu) Makoto no michi o mamoru koto

Be Sincere

 

(Hitotsu) Doryoku no seishin o yashinau koto

Put maximum effort into everything you do

 

(Hitotsu) Reigi o omonzuru koto

Respect Others

 

(Hitotsu) Kekki no yuu o imashimuru koto

 Develop Self Control

Grading Levels - Belts


White Belt

10th Kyu

Yellow - White Stripe

9th Kyu

Yellow Belt

8th Kyu

Orange Belt

7th Kyu

Green Belt

6th Kyu

Blue Belt

5th Kyu

Purple Belt

4th Kyu

Brown Belt

3rd Kyu

Brown Belt

2nd Kyu

Brown Belt

1st Kyu

Black Belt

1st Dan and above

 

JKA Grading Syllabus Yellow 8th Kyu to Shodan 1st Dan Kuro Video

jka karate grading

 


JKA GRADING EXAMINATION GUIDELINE

Effective as of April 1, 2014

10th Kyu White Belt
Kihon - In place basics in Shizen Tai (Hachiji Dachi)

1.    Chudan Choku Zuki

2.    Jodan Age Uke

3.    Chudan Soto Ude Uke

4.    Gedan Barai

5.    Heisoku Dachi, Gedan Kaki Wake: Mae Geri
* With count, 5 times each

9th Kyu Yellow – White Strip
Kihon - In place basics in Shizen Tai (Hachiji Dachi) to Zenkutsu Dachi

1.    Chudan Jun Zuki

2.    Step in Jodan Age Uke

3.    Chudan Soto Ude Uke

4.    Heisoku Dachi

5.    Gedan Kaki Wake: Mae Geri (in place)
* With count, 5 times each 

8th Kyu Yellow Belt
Kihon - Moving basics

1.    Chudan Jun Zuki (step forward)

2.    Jodan Age Uke (step forward)

3.    Chudan Soto Ude Uke (step forward)

4.    Shuto Uke in Kokutsu Dachi (step forward)

5.    Gedan Kaki Wake: Mae Geri (step forward)

6.    Yoko Geri Keage (in Heisoku Dachi, right and left)

Kata – Taikyoku Shodan

Kumite – Gohon Kumite (Jodan Jun Zuki, Chudan Jun Zuki)

7th Kyu Orange Belt
Kihon - Moving basics

1.    Chudan Jun Zuki (step forward)

2.    Jodan Age Uke (step back)

3.    Chudan Soto Ude Uke (step forward)

4.    Chudan Uchi Ude Uke(step back)

5.    Shuto Uke in Kokutsu Dachi (step forward)

6.    Gedan Kaki Wake: Mae Geri (step forward)

7.    Yoko Geri Keage (in Kiba Dachi, stepping forward, right and left)

KataHeian Shodan

Kumite – Gohon Kumite (Jodan Jun Zuki, Chudan Jun Zuki)

 

6th Kyu Green Belt
Kihon - Moving basics

1.    Chudan Jun Zuki (step forward)

2.    Jodan Age Uke (step back)

3.    Chudan Soto Ude Uke (step forward)

4.    Chudan Uchi Ude Uke (step back)

5.    Shuto Uke in Kokutsu Dachi (step forward)

6.    Gedan Kaki Wake: Mae Geri (step forward)

7.    Yoko Geri Keage (in Kiba Dachi, stepping forward, right and left)

8.    Yoko Geri Kekomi (in Kiba Dachi, stepping forward, right and left)

Kata Heian Nidan

KumiteKihon Ippon Kumite (Jodan Jun Zuki – right and left, Chudan Jun Zuki – right and left)
* Attacking order to be right Jodan, right Chudan, then left Jodan, left Chudan

5th Kyu Blue Belt

Kihon - Moving basics

1.    Chudan Jun Zuki (step forward)

2.    Jodan Age Uke, Gyaku Zuki (step back)

3.    Chudan Soto Ude Uke, Gyaku Zuki (step forward)

4.    Chudan Uchi Ude Uke, Gyaku Zuki (step back)

5.    Shuto Uke in Kokutsu Dachi (step forward

6.    Gedan Kaki Wake: Mae Geri (step forward)

7.    Yoko Geri Keage (in Kiba Dachi, stepping forward, right and left)

8.    Yoko Geri Kekomi (in Kiba Dachi, stepping forward, right and left)

KataHeian Sandan

KumiteKihon Ippon Kumite (Jodan Jun Zuki - right and left, Chudan Jun Zuki - right and left,
Chudan Mae Geri - right and left)
* Attacking order to be right Jodan, right Chudan, right Mae Geri, then left Jodan, left Chudan and left Mae Geri

4th Kyu Purple Belt
Kihon - Moving basics

1.    Chudan Jun Zuki (step forward)

2.    Jodan Age Uke, Gyaku Zuki (step back)

3.    Chudan Soto Ude Uke, Gyaku Zuki (step forward)

4.    Chudan Uchi Ude Uke, Gyaku Zuki (step back)

5.    Shuto Uke in Kokutsu Dachi, Nukite in Zenkutsu Dachi (step forward)

6.    Gedan Kaki Wake: Mae Geri (step forward)

7.    Yoko Geri Keage (in Kiba Dachi, stepping forward, right and left)

8.    Yoko Geri Kekomi (in Kiba Dachi, stepping forward, right and left)

KataHeian Yondan

Kumite – Kihon Ippon Kumite (Jodan Jun Zuki - right and left, Chudan Jun Zuki - right and left,
Chudan Mae Geri - right and left, Yoko Geri Kekomi – right and left)
* Attacking order to be right Jodan, right Chudan, right Mae Geri, right Yoko Geri Kekomi then left
Jodan, left Chudan, left Mae Geri and left Yoko Geri Kekomi.

 

3rd Kyu Brown Belt

KIHON - Moving basics

1.    Chudan Jun Zuki (step forward)

2.    Jodan Age Uke, Gyaku Zuki (step back)

3.    Chudan Soto Ude Uke, in Zenkutsu Dachi, changing stance to Kiba Dachi, Yoko Empi Uchi
(step forward)

4.    Chudan Uchi Ude Uke, Gyaku Zuki (step back)

5.    Shuto Uke in Kokutsu Dachi, Nukite in Zenkutsu Dachi (step forward)

6.    Gedan Kaki Wake: Mae Geri (step forward)

7.    Mae Ren Geri (Chudan, Jodan) (step forward)

8.    Yoko Geri Keage (in Kiba Dachi, stepping forward, right and left)

9.    Yoko Geri Kekomi (in Kiba Dachi, stepping forward, right and left)

10.  Mawashi Geri (step forward)


KataHeian Godan

Kumite – Kihon Ippon Kumite (Kiri Kaeshi)

1. Attacking side: Jodan Jun Zuki (step forward), Jodan Age Uke, Gyaku Zuki (step back), right and left
Blocking side: Jodan Age Uke (step back), Jodan Jun Zuki (step forward), right and left
2. Attacking side: Chudan Jun Zuki (step forward), Chudan Soto Ude Uke, Gyaku Zuki (step back), right and left
Blocking side: Chudan Soto Ude Uke (step back) Chudan Jun Zuki (step forward), right and left
* Attacking order to be right Jodan, right Chudan, then left Jodan, left Chudan. No Tai Sabaki.

 

2nd Kyu Brown Belt

Kihon - Moving basics

1.    Chudan Jun Zuki (step forward)

2.    Jodan Age Uke, Gyaku Zuki (step back)

3.    Chudan Soto Ude Uke, in Zenkutsu Dachi, changing stance to Kiba Dachi, Yoko Empi Uchi, Yoko Uraken Uchi (step forward)

4.    Chudan Uchi Ude Uke, Gyaku Zuki (step back)

5.    Shuto Uke in Kokutsu Dachi, Nukite in Zenkutsu Dachi (step forward)

6.    Gedan Kaki Wake: Mae Geri (step forward)

7.    Mae Ren Geri (Chudan, Jodan) (step forward)

8.    Yoko Geri Keage (in Kiba Dachi, stepping forward, right and left)

9.    Yoko Geri Kekomi (in Kiba Dachi, stepping forward, right and left)

10.  Mawashi Geri (step forward)

KataTekki Shodan

Kumite – Kihon Ippon Kumite (Kiri Kaeshi)
1. Attacking side: Jodan Jun Zuki (step forward), Jodan Age Uke, Gyaku Zuki (step back), right and left
Blocking side: Jodan Age Uke (step back), Jodan Jun Zuki (step forward), right and left
2. Attacking side: Chudan Jun Zuki (step forward), Chudan Soto Ude Uke, Gyaku Zuki (step back), right and left
Blocking side: Chudan Soto Ude Uke (step back) Chudan Jun Zuki (step forward), right and left
3. Attacking side: Chudan Mae Geri (step forward), Gedan Barai, Gyaku Zuki (step back), right and left
Blocking side: Gedan Barai (step back), Chudan Mae Geri (step forward), right and left
* Attacking order to be right Jodan, right Chudan, right Mae Geri, then left Jodan, left Chudan. No Tai Sabaki.

 

1st Kyu Brown Blet
Kihon - Moving basics

1.    Chudan Jun Zuki (step forward)

2.    Sanbon Ren Zuki (step forward)

3.    Jodan Age Uke, Gyaku Zuki (step back)

4.    Chudan Soto Ude Uke, in Zenkutsu Dachi, changing stance to Kiba Dachi, Yoko Empi Uchi, Yoko Uraken Uchi (step forward)

5.    Chudan Uchi Ude Uke, Kizami Zuki, Gyaku Zuki (step back)

6.    Gedan Barai, Gyaku Zuki (step forward)

7.    Shuto Uke in Kokutsu Dachi, Nukite in Zenkutsu Dachi (step back)

8.    Gedan Kaki Wake: Mae Geri (step forward)

9.    Mae Ren Geri (Chudan, Jodan) (step forward)

10.  Yoko Geri Keage (in Kiba Dachi, stepping forward, right and left)

11.  Yoko Geri Kekomi (in Kiba Dachi, stepping forward, right and left)

12.  Mawashi Geri (step forward)

KataBassai Dai or Kanku Dai (student choice)

Kumite – Jiyu Ippon Kumite
Attacking side: Right Jodan Jun Zuki, right Chudan Jun Zuki, right Chudan Mae Geri, right Chudan Yoko Geri Kekomi, right Chudan Mawashi Geri - one side only.
 

1st DAN or SHODAN Black Belt

Kihon - Moving basics

1.    Sanbon Ren Zuki (step forward)

2.    Jodan Age Uke, Chudan Mae Geri, Gyaku Zuki (step back)

3.    Chudan Soto Ude Uke, in Zenkutsu Dachi, changing stance to Kiba Dachi, Yoko Empi Uchi, Yoko Uraken Uchi (step forward)

4.    Chudan Uchi Ude Uke, Kizami Zuki, Gyaku Zuki (step back)

5.    Shuto Uke in Kokutsu Dachi, Nukite in Zenkutsu Dachi (step back)

6.    Mae Geri (step forward)

7.    Mae Ren Geri (Chudan, Jodan) (step forward)

8.    Yoko Geri Keage (in Kiba Dachi, stepping forward, right and left)

9.    Yoko Geri Kekomi (in Kiba Dachi, stepping forward, right and left)

10.  Mawashi Geri (step forward)

KataBassai Dai, Kanku Dai, Empi, Jion (student choice)

Kumite – Jiyu Ippon Kumite
Attacking side: Right Jodan Jun Zuki, right Chudan Jun Zuki, right Chudan Mae Geri, right Chudan Yoko Geri Kekomi, right Chudan Mawashi Geri - one side only
.